Cynthia Liesdek B.V. – Enschede

Update:

 

Het secretariaat is dagelijks te bereiken via het nummer: 0648662686. B.g.g. 0854000337
of mail secretariaat@cynthialiesdek.nl

Recepten kunnen worden doorgegeven aan cl@cynthialiesdek.nl

 

------------------------------------------------------------------------

Cynthia Liesdek is de psychiater voor iedereen !

Cynthia Liesdek is gespecialiseerd in de ouderenzorg, psychiatrische zorg voor ouderen + volwassenen op zowel somatisch gebied als in de psychiatrie.

Daarnaast vind er ook behandeling en diagnostiek van volwassenen plaats. 

Haar expertise is gericht op: ( zie ook cynthialiesdekouderenzorg.nl)

 • De diagnostiek van dementie: Alzheimerdementie, Lewy Body dementie, Frontotemporale dementie en  Vasculaire dementie
 • De diagnostiek van psychiatrische aandoeningen zoals Autisme en ADHD bij volwassenen en ouderen.
 • De diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen en volwassenen met gedragsproblemen
 • Behandeling van PTSS ( imaginaire exposure) en/of farmacotherapie bij ouderen en volwassenen.

Ouderen kunnen ineens gedragsveranderingen vertonen zoals teruggetrokkenheid, dwangmatigheid, agressie of opwinding.  Het is belangrijk om goede diagnostiek te verrichten en de zorg goed in kaart te brengen.  In de loop van de jaren heb ik veel expertise opgebouwd en stel ik me ook ter beschikking voor consultatie in de huisartsenpraktijk, in zorginstellingen of bij mensen thuis.

Verder is de praktijk gericht op :

 • Behandeling en consultatie bij een psychiatrische stoornis zoals angst, depressie of psychose bij terminale patienten.
 • Behandeling en consultatie bij onverklaarbare somatische klachten bij ouderen
 • Behandeling en consultatie bij ouderen die zonder duidelijke verklaring algeheel achteruitgaan.
 • Second opinions bij arbeidsongeschiktheid, diagnostiekvragen algemeen bij volwassenen
 •  

Locaties Cynthia Liesdek Consultancy

Lasondersingel 94

7514 BV Enschede

06-48662686

 

Aanmeldprocedure

De aanmelding vind plaats door contact met ons op te nemen via het secretariaat. 

Het secretariaat zal u informeren dat u
een kopie van de ID/zorgpas moet inleveren,  
stuurt een aanmeldformulier en een behandelovereenkomst die u moet invullen en terugsturen.
Tevens wordt er nagegaan of u een verwijsbrief van de huisarts heeft.  Daarmee heeft het secretariaat nauw contact met CC Liesdek, psychiater. De verwijzing van de huisarts komt via zorgdomein binnen.

Mailadres: secretariaat@cynthialiesdek.nl

 

Nadat het ingevulde aanmeldformulier en de verwijzing door ons zijn ontvangen, zal er telefonisch een kort oriënterend gesprek worden ingepland. Op basis van dit eerste contactmoment maken wij een inschatting of wij de juiste zorg kunnen leveren. Indien dat het geval is nemen wij contact op voor het inplannen van een intakegesprek.

Wachttijden

Cynthia Liesdek Consultancy is een psychiaterpraktijk met 1 psychiater, 4 basispsychologen, 1 pedagoog/gezinsbegeleider en GZ psycholoog die supervisie geeft aan de basispsychologen.  Deze instelling levert geen 24 uurs zorg en heeft ook een psychiatrische kliniek.  Buiten kantoortijden kan via de huisartsenpost contact worden opgenomen met de crisisdienst.

Verwijzingen naar één van de 28 crisisdiensten in Nederland verlopen via de huisarts of diens vervanger. Kijk voor meer uitleg op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/psychische-klachten/psychische-crisis

Wachttijden:

Locatie Enschede: uitnodiging voor intake: 2 maand: behandeling 3 maand

 

Vergoeding basis GGZ en specialistische GGZ:

Volwassenen bij wie hun klachten samenhangen met een DSM-5 psychiatrische stoornis kunnen bij ons terecht met een verwijsbrief van de huisarts/medisch specialist. Deze vergoede zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Let op dat het eigen risico van € 385,- altijd in rekening wordt gebracht door de zorgverzekeraar.  

Er wordt enkelvoudige zorg geleverd zoals behandeling van depressie of angst dat standaard 10-15 sessies beslaat of complexe zorg waarbij er meervoudige problematiek zoals psychiatrische ,somatische en sociale problematiek.  De behandeling kan dan meerdere jaren duren waarbij er ook met de thuiszorg voor thuisbegeleiding is. De psychiater is de regiebehandelaar en is bij alle behandelingen betrokken.

Mocht het zo zijn dat de klachten en problemen niet veroorzaakt worden door een DSM-5 psychiatrische stoornis die door de zorgverzekeraar wordt vergoed, dan is er sprake van zogeheten niet vergoede zorg. Deze vorm van zorg, zoals relatietherapie, keuringenklachten wordt niet vergoed en dient dus door de cliënt zelf te worden betaald.

Niet vergoede psychologische zorg betreft consulten, die door de cliënt zelf moeten worden betaald. De tarieven zijn inclusief indirecte tijd.

 • Consulten van 60 minuten | € 160,- per consult
 • Testonderzoek | € 160,- per uur
 • Huisbezoek, waarbij reistijd apart wordt gefactureerd | € 160,- per uur
 • No show en te late afzegging, waarbij de gereserveerde tijd  van de behandelaar plus administratiekosten in rekening worden gebracht | € 45,- per afzegging

 

De tarieven gelden ook voor het eerste gesprek c.q. intake c.q. kennismaking en voor het adviesgesprek.

WERKWIJZE

Na een verwijzing dan zal er eerst een intake plaatsvinden, een gesprek van 1,5 uur waarbij er bij de klacht, de voorgeschiedenis, biografie en de voorafgaande behandeling zal worden stilgestaan.

Daarna vind er een terugkoppelingsgesprek van een half uur plaats met daarbij een voorstel van aanpak:

Diagnostiek:

Dementie ( lab, screeningstest zoals MMSE, MOCA of CAMCOG, screening van fase van dementie middels CDR). Afhankelijk van de uitkomst zal er een verwijzing voor een MRI ( ziekenhuis) of voor aanvullend psychologisch onderzoek worden gedaan. Bij een angststoornis of depressie zal er eerst een behandeling voorafgaan.

ADHD: Diagnostische test voor ADHD= 3 gesprekken inclusief intake

ASS ( autisme): Diagnostische test voor ASS = 3 gesprekken inclusief intake

Consultatie: 

Bij terminale patienten, bij gedragsproblemen , bij somatisch onverklaarbare klachten: Na een intake van 1,5 uur zal er een adviesgesprek plaatsvinden met client en zal de behandelaar vooraf op de hoogte worden gesteld.

Behandeling:

Patienten met een depressie, met een angststoornis en met somatisch onverklaarbare klachten krijgen een psychologische behandeling middels Cognitieve gedragstherapie (CGT).  Dit omvat 16 behandelsessies van 45 minuten.

Bij een depressie kan er ook voor interpersoonlijke therapie worden gekozen als contacten met andere mensen, verandering in relaties of relatieproblemen een rol spelen.  Dit omvat 12 behandelsessies van 45 minuten.


Privacy Statement

Cynthia Liesdek BV


Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Cynthia Liesdek BV of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:           Cynthia Liesdek
Onderneming:         Cynthia Liesdek BV
Bezoekadres:           Lasondersingel 94
                                          7514 BV Enschede
                                          Nederland
E-mail:                          secretariaat@cynthialiesdek.nl
Telefoonnummer: +31 (0)648662686
KvK-nummer:          65557034

Cynthia Liesdek BV is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden.  De werkzaamheden bestaan uit tijdelijke opdrachten in instellingen  en het voeren van een eigen praktijk. Cynthia Liesdek BV is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Cynthia Liesdek BV is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Cynthia Liesdek BV, waaronder https://cynthialiesdekouderenzorg.nl.en mailadres van zorgmail bij het voeren van de eigen praktijk. Alle gegevens worden verwerkt in een electronisch dossier en is uitbesteed aan de GGZ instelling Compass. Daarmee is er een verwerkersovereenkomst gesloten

Cynthia Liesdek BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Cynthia Liesdek BV opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Cynthia Liesdek BV. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Cynthia Liesdek BV om de overeenkomst uit te voeren.

Cynthia Liesdek BV gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Cynthia Liesdek BV altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Cynthia Liesdek BV worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, sofi-nummer paspoort/id(nummer) en geboortedatum;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en ordernummer;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, paspoort/id(nummer) en geboortedatum;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Cynthia Liesdek BV altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@cynthialiesdek.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Cynthia Liesdek BV gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Cynthia Liesdek BV, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de externe klachtenservice.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet teostemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar secretariaat@cynthialiesdek.nl.

Het staat Cynthia Liesdek BV vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Cynthia Liesdek BV ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Cynthia Liesdek BV. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Cynthia Liesdek BV. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Cynthia Liesdek BV.

Buienradar